I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

Strona główna > Matecznik polonistyczny > Porady > Interpretacja

Analiza i interpretacja wiersza

Wstępne rozpoznanie całości

a. poszukiwanie nadrzędnego sensu utworu, sprecyzowanie zakresu owych poszukiwań;
b. sformułowanie wstępnej hipotezy interpretacyjnej.

1. Nadawca - adresat
a. kto do kogo mówi

 • kreacja podmiotu lirycznego (,ja" liryczne)
 • konstrukcja adresata monologu ("ty" liryczne)
 • relacje między podmiotem a adresatem: dystans (ja - ty; ja - wy), identyfikacja (my, ja - my)

b. w jakiej sytuacji

 • sytuacja liryczna (okoliczności wypowiedzi, uwarunkowania sytuacyjne)
 • rodzaj liryki (bezpośrednia, pośrednia, wyznania, itp.).

2. Ukształtowanie wypowiedzi a. jak mówi

 • konstrukcja (organizacja) wypowiedzi lirycznej (np. monolog, dialog, wyznanie)
 • pozycja "ja" lirycznego (dystans, zaangażowanie, humor, ironia itp.)

b. w jakim gatunku się wypowiada

 • związek pomiędzy ukształtowaniem formalnym a charakterem wypowiedzi
 • dostrzeganie funkcjonalności rozwiązania artystycznego, funkcjonalna analiza uwzględniająca znajomość konwencji oraz znaczeniotwórczą rolę zabiegów formalnych
 • opis i analiza jako podstawa uogólnień interpretacyjnych, poprawne i funkcjonalne operowanie podstawowymi pojęciami z zakresu poetyki oraz budowy języka

c. dominanta kompozycyjna (nadrzędna zasada organizacji utworu)

 • wpływ odczytanej dominanty na przyjętą hipetezę interpretacyjną.

3. Temat utworu
a. o czym mówi - informacje stematyzowane i implikowane

 • uwzględnienie miejsc nacechowanych znaczeniowo (tytuł, pointa, gatunek)
 • kluczowe wyrażenia i znaczące motywy kulturowe, funkcjonalne wykorzystanie przywołanych w utworze odwołań do kontekstu kulturowego (motywy, nawiązania intertekstualne)

b. jak wpisuje się w powszechnie obowiązujące poglądy (kontekst macierzysty).

4. Przywołanie właściwych kontekstów oraz sposób ich wyzyskania w odczytaniu sensu utworu
a. nawiązania przywołane w utworze bezpośrednio (jak w punkcie 4.)
b. inne układy odniesienia, które oświetlają utwór: konteksty kulturowe (kontekst filozoficzny, estetyczny, genologiczny) i konteksty osobiste ucznia.

5. Interpretacja uogólniająca
a. wynikająca z odczytania całości teza interpretacyjna
b. sposób oceny i wartościowania.

Opracowane przez OKE w Krakowie na podstawie:
1. A. Okopień -Sławińska, Sztuka interpretacji jako przedmiot nauczania. W: Olimpiada Literatury i Jeżyka Polskiego. Warszawa 1988.
2. B. Chrząstowska, Poetyka stosowana, (str. 530 - 539)
3. J. Sławiński, Analiza, interpretacja, wartościowanie dzieła literackiego
4. B. Chrząstowska, E. Wiegandtowa, S. Wysłouch, W klasie maturalnej. Książka nauczyciela - polonisty, Poznań 1999.

 
Do góry strony