I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

Strona główna > Matecznik polonistyczny > Matura > Egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Jak będzie wyglądał egzamin wewnętrzny

Przebieg egzaminu

 1. Zdający, po okazaniu dowodu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście.
 2. W sali egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający.
 3. W czasie części ustnej egzaminu zdający może korzystać z:
  • materiałów pomocniczych przygotowanych do prezentacji,
  • ramowego planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu.
 4. Egzamin przeprowadza członek PZE wyznaczony przez przewodniczącego tego zespołu.
 5. Egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:
  • w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. W trakcie prezentacji członkowie PZE nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu, w takim przypadku należy poczekać aż zdający skończy rozpoczętą przez siebie myśl,
  • część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z egzaminującym. Pytania egzaminującego mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu
  lub/i bibliografii.

Ocenianie egzaminu

 1. Członkowie PZE indywidualnie oceniają każdego zdającego w trakcie prezentacji. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania.
 2. PZE ustala wynik egzaminu każdego zdającego bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej.
 3. W przypadku braku możliwości uzgodnienia wyniku przez członków PZE, wynik egzaminu ustala przewodniczący, który jest zobowiązany uwzględnić oceny wystawione przez członków PZE. Wynik ustalony przez zespół jest ostateczny.
 4. Podczas ustalania wyników w sali nie mogą przebywać zdający.
 5. Po ustaleniu liczby punktów za poszczególne elementy egzaminu PZE wpisuje wyniki egzaminu do protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka grupy etnicznej i przenosi na listę indywidualnych wyników egzaminu maturalnego w części ustnej (załącznik 9a).
 6. PZE wpisuje do protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego zdał/a jeżeli zdający uzyskał minimum 6 pkt, nie zdał/a jeżeli zdający uzyskał poniżej 6 pkt (załącznik 5a).
 7. PZE wpisuje do protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego z języka ojczystego mniejszości narodowej/języka grupy etnicznej zdał/a jeżeli zdający uzyskał minimum 9 pkt, nie zdał/a jeżeli zdający uzyskał poniżej 9 pkt (załącznik 5b).
 8. Wyniki tej części egzaminu przewodniczący PZE ogłasza tego samego dnia, o określonej godzinie.
Do góry strony

Dział polonistyczny redaguje Maciej Tabor