I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

Strona główna > Matecznik polonistyczny > Matura > Egzamin pisemny

Jak przebiega egzamin pisemny

 1. O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali według kolejności na liście, po okazaniu dowodu tożsamości, a w przypadku zdających spoza szkoły skierowanych na egzamin przez komisję okręgową, również świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
 2. Przewodniczący ZN, w obecności przedstawiciela zdających, wnosi na salę materiały egzaminacyjne.
 3. Członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne.
 4. Po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych zdający otwierają je i sprawdzają, czy są kompletne. Zauważone braki zgłaszają przewodniczącemu ZN egzamin i otrzymują kompletne arkusze, których odbiór potwierdzają podpisem w protokole przebiegu egzaminu.
 5. Zdający kodują swój arkusz:
  • wpisują swój numer PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi,
  • przenoszą numer PESEL na matrycę znaków cyfrowych,
  • naklejają paski kodowe w określone miejsce.
 6. Czas trwania poszczególnych części egzaminu dla każdego przedmiotu maturalnego określa rozporządzenie. Czas jest liczony od momentu zapisania go na tablicy lub planszy.
 7. Członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.
 8. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.
 9. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali.
 10. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza I zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. Członkowie ZN odbierają prace i sprawdzają poprawność kodowania.
 11. Przewodniczący ZN ogłasza przerwę i wszyscy zdający wychodzą z sali.
 12. Po zakończeniu każdej części egzaminu członkowie ZN porządkują, kompletują, pakują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, zgodnie ze szczegółową instrukcją właściwej OKE.
 13. Przewodniczący ZN przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne z danej części egzaminu przewodniczącemu SZE.
 14. Po przerwie zdający, którzy zdecydowali się na przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym, wchodzą do sali, składają na liście zdających podpis pod deklaracją przystąpienia do tej części egzaminu, odbierają arkusz II i zajmują swoje miejsca.
 15. Egzamin przebiega dalej zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 3. - 11.
Do góry strony